VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da podnosioc naknadno dobije dozvolu za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, Član 32. (“Službene novine FBiH” broj: 66/13); Zakon o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03 i 16/04); Zakon o zaštiti okoliša, Članovi 68-85. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/03 i 38/09); Zakon o vodama, Članovi 107-139. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/06); Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste i regionalne ceste, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 24/14); Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 108/12); Pravilnik o zaštiti visokh objekata od požara, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/11); Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 86/11); Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 50/10); Zakon o prostornom uređenju, Članovi 98-117. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10); ; Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023godine., Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/06); Odluka o građevinskom zemljištu, Članovi 49 i 51. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/14, 1/15 i 5/15); ,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za akt kojim se odobrava podizanje građevinskog objekta Za poljoprivredne objekte 2 KM, Za ostale građevinske objekte 3 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Taksa za zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju koji se izdaje po Zakonu o prostornom uređenju 0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KM, i Za ovjeru tehničke dokumentacije kod izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, plaća se 0,5 promila od investicione vrijednosti objekta, a najviše 100 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Naknada za rentu (dograđivanje i naziđivanje) Prva zona – 48KM po m2, Druga zona – 40KM po m2, Treća zona – 32KM po m2, Četvrta zona – 24KM po m2, Peta zona – 16KM po m2 i Šesta zona – 8KM po m2. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722435; prima. Općina Ilijaš
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta I zona – 120 KM, II zona  – 110 KM, III zona  – 100 KM, IV zona  – 80 KM, V zona  – 60 KM i VI zona 40 KM. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722433; prima. Općina Ilijaš
Naknada za sklonište 1% od predračunske vrijednosti iz projektne dokumentacije 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722442; prima. Općina Ilijaš
Posebna naknada za legalizaciju bespravno izgrađene građevine Za bespravno izgrađene građevine čija je ukupna korisna površina veća od 100m2 odnosno 200m2 plaća se posebna naknada za svaki naredni m2 korisne površine na slijedeći način: Prva zona 100KM/m2, druga zona 80KM/m2, treća zona 50KM/m2, četvrta zona 30KM/m2, peta zona 20KM/m2 I šesta zona 10KM/m2. Za legalizaciju bespravno dograđenih ili nadzidanih građevina bez pravosnažnog odobrenja za građenje čija ukupna površina sa matičnom građevinom ne prelazi 100m2 odnosno 200m2 ne plaća se posebna naknada. Za bespravno izgrađene kuće za odmor plaća se posebna naknada u iznosu kako slijedi: do 50m2 neto korisne površine iznos od 1000 KM, a preko 50m2 neto korisne površine za svaki dodatni m2 plaća se po 30KM. 154-001-20005048-84 Vr.prih.:722631; prima. Kanton Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
Broj lične karte
Mjesto izdavanje lične karte
ID broj
Adresa
Telefon
Vrsta objekta – stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, pomoćni prateći, kuća za odmor, infrastrukturni ili ostali (zaokružiti)
Lokacija gradnje objekta nalazi se u mjestu
Katastarska čestica
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Glavni ili izvedbeni projekat Projektantska kuća Kopija
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka ili Kanton Sarajevo Original
Naknadna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Orginal na uvid
Odobrenje za izgradnju prilaza ili priključka na regionalni put (po potrebi) Direkcija za ceste Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Sanitarna saglasnost Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Vodni akti Nadležno kantonalno ili federalno ministarstvo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Poljoprivredna saglasnost (ukoliko je potrebna) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Okolinska dozvola (ukoliko je potrebno, za neke je nadležno kantonalno za neke federalno) Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na toplotnu mrežu (po potrebi – pribavlja se po službenoj dužnosti) KJKP Toplane Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na gas (po potrebi – pribavlja se po službenoj dužnosti) Sarajevogas d.o.o Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na elektro mrežu (pribavlja se po službenoj dužnosti) JP Elektroprivreda Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na vodu (pribavlja se po službenoj dužnosti) JKP Vodostan Ilijaš Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Saglasnost na lokaciju objekta (ako se gradi na zaštićenom pojasu magistralnog puta (po potrebi) JP Ceste FBiH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Odobrenje za izgradnju prilaza ili priključka na magistralni put (po potrebi) JP Ceste FBiH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Saglasnost na lokaciju objekta (ako se gradi na zaštićenom pojasu (po potrebi) Direkcija za ceste Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Uplatnica Banka Orginal
Lična karta MUP Ovjerena kopija
Punomoć za izdavanje prethodnih saglasnosti Notar ili Općina Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE Visina rente po 1m2 i visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju proizvodnih objekata utvrđuje se na način da se iznosi naknada umanjuju za 20%.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, s mogućnošću produženja 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzianje obrasca zahtjeva