VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da podnosioc izmjeni dobivenu dozvolu za građenje, u odnosu na dimenzije, spratnost, namjenu objekta i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, Član 32. (“Službene novine FBiH” broj: 66/13); Zakon o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03 i 16/04); Zakon o zaštiti okoliša, Članovi 68-85. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/03 i 38/09); Zakon o vodama, Članovi 107-139. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/06); Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste i regionalne ceste, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 24/14); Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 108/12); Pravilnik o zaštiti visokh objekata od požara, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/11); Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 86/11); Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 50/10); Zakon o prostornom uređenju, Članovi 105. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10); Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023godine., Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/06); Odluka o građevinskom zemljištu, Članovi 49 i 51. (“Službene novine Kantona S arajevo”, broj 13/14, 1/15 i 5/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Naknada za rentu (dograđivanje i naziđivanje) Prva zona – 48KM po m2, Druga zona – 40KM po m2, Treća zona – 32KM po m2, Četvrta zona – 24KM po m2, Peta zona – 16KM po m2 i Šesta zona – 8KM po m2. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722435; prima. Općina Ilijaš
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta I zona – 120 KM, II zona  – 110 KM, III zona  – 100 KM, IV zona  – 80 KM, V zona  – 60 KM i VI zona 40 KM. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722433; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca – naziv firme, udruženja
Ime jednog roditelja
JMB
Broj lične karte
Mjesto izdavanje lične karte
Adresa za dostavu pošte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Kopija Original na uvid
Glavni ili izvedbeni projekat Projektantska kuća Kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Urbanistička saglasnost (samo kad je prethodio postupak izmjene urbanističke saglasnosti) Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
Vodni akti Nadležno kantonalno ili federalno ministarstvo Original ili Ovjerena kopija
Sanitarna saglasnost Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE Visina rente po 1m2 I visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju proizvodnih objekata utvrđuje se na način da se iznosi naknada umanjuju za 20%.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, s mogućnošću produženja 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva