VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zijo Šabić, Viši referent za građevinarstvo
Telefon: 033 580 672
E-mail: zijo.sabic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Regulisanje stambenog pitanja ili statusnog pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 170. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na zahtjev 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca – naziv firme, udruženja
Ime jednog roditelja
JMB
Broj lične karte
Mjesto izdavanje lične karte
Adresa za dostavu pošte
Telefon
Uvjerenje o stepenu oštećenja građevine ili dodjelu donacije (zaokružiti)
Vrsta objekta – stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, pomoćni prateći, vikend ili ostali (zaokružiti)
Mjesto gdje se objekat nalazi
Katastarska čestica broj
Katastarska općina broj
Vlasništvo
Svrha izdavanja uvjerenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list Zemljišno-knjižni izvadak Općinskog suda ili Katastar Općine Kopija Original na uvid
Uvjerenje o kretanju Policijska uprava Ilijaš Original ili Kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 6 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva