VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersa Zeković, Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam
Telefon: 033 – 580 661
E-mail: mersa.zekovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da stranka dobije informaciju o mogućnosti izgradnje objekata u predmetnom lokalitetu ili oslobađanje od plaćanja poreza (kod poljoprirednog zemljišta).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 170. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na zahtjev 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca – obrtnika ili naziv firme
Ime jednog roditelja
Broj lične karte
Mjesto izdavanja lične karte
ID broj
Adresa
Telefon
Katastarska čestica
Katastarska općina
Mjesto gdje se nalazi
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Taksa Kanton Sarajevo Original
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Kopija Original na uvid
Punomoć (ukoliko je u pitanju zastupanje) Ovjerava se u Općini ili kod noatar Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve dok je na snazi Plan iz kojeg je Izvod izdat.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva