VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podjela zgrade koja je legalno izgrađena na posebne jedinice koje se samostalno mogu koristiti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, Član 80-83. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 66/13 i 100/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca – obrtnika ili naziv firme
Ime jednog roditelja
Broj lične karte
Mjesto izdavanja lične karte
ID broj
Adresa za dostavu pošte
Telefon
Vrsta objekta
Lokacija objekta
Katastarska čestica
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Taksa Kanton Sarajevo Original
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera Katastar Original ili Ovjerena kopija
Plan posebnih dijelova zgrade Registrovana firma za izradu Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva