VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postavljanje novih podzemnih instalacija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestama Federacije BIH, Članovi 64,71, 96 i 97 . (“Službene novine Federacije BIH”, broj 12/10, 16/10 i 66/13); Odluka o uslovima i načinu prokopavanju javnih površina na području Kantona Sarajevo, Član 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 16/04, 22/05 i 26/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo (Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv firme
ID broj
Adresa za dostavu pošte
Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za građenje Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
Pismena narudžba firme sa kojom je zaključen ugovor o sanaciji prokopa Firma ovlaštena sa te vrste poslova Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Saglasnost ministarsta ako se radi o polaganju, zamjeni ili opravci podzemnih instalacija od posebnog interesa za Kanton Ministarstvo prostornog uređenja i stambeno-komunalnih poslova Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Elektronski prikaz trase na izvodu iz katastra podzemnih instalacija Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Orginal ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja za još 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva