VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uklanjanje građevine i brisanje iz zemljišne knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, Član 144-146. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo (Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
Telefon
Broj lične karte
Mjesto izdavanja lične karte
ID broj
Adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Kopija Original na uvid
Saglasnog nadležnog organa ako se uklanjanjem može ugroziti javni interes Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo ili drugi nadležni organ Original ili Ovjerena kopija
Projekt uklanjanja građevine Firma ovlaštena za izradu projekta uklanjanja Ovjerena kopija
Procjena uticaja na okoliš Firma ovlaštena za procjenu uticaja Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o pružanju usluga odvođenja i deponovanja građevinskog otpada Ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva