VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da podnosioc dobije dozvolu za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, Član 32. (“Službene novine FBiH” broj: 66/13); Zakon o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03 i 16/04); Zakon o zaštiti okoliša, Članovi 68-85. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/03 i 38/09); Zakon o vodama, Članovi 107-139. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/06); Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste i regionalne ceste, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 24/14); Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 108/12); Pravilnik o zaštiti visokh objekata od požara, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/11); Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 86/11); Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 50/10); Zakon o prostornom uređenju, Članovi 98-117. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10); Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023godine., Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/06); Odluka o građevinskom zemljištu, Članovi 49 i 51. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/14, 1/15 i 5/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za akt kojim se odobrava podizanje građevinskog objekta Za poljoprivredne objekte 2 KM, Za ostale građevinske objekte 3 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Taksa za zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju koji se izdaje po Zakonu o prostornom uređenju 0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KM, i Za ovjeru tehničke dokumentacije kod izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, plaća se 0,5 promila od investicione vrijednosti objekta, a najviše 100 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Naknada za rentu (dograđivanje i naziđivanje) Prva zona – 48KM po m2, Druga zona – 40KM po m2, Treća zona – 32KM po m2, Četvrta zona – 24KM po m2, Peta zona – 16KM po m2 i Šesta zona – 8KM po m2. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722435; prima. Općina Ilijaš
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta I zona – 120 KM, II zona  – 110 KM, III zona  – 100 KM, IV zona  – 80 KM, V zona  – 60 KM i VI zona 40 KM 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722433; prima. Općina Ilijaš
Naknada za sklonište 1% od predračunske vrijednosti iz projektne dokumentacije 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722432; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
Ime jednog roditelja
JMB
Broj lične karte
Mjesto izdavanja lične karte
ID broj
Adresa
Telefon
Vrsta objekta – stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, pomoćni prateći, kuća za odmor, infrastrukturni ili ostali (zaokružiti)
Lokacija gradnje objekta nalazi se u mjestu
Katastarska čestica
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci) Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Kopija Original na uvid
Glavni ili izvedbeni projekat Projektantska kuća Kopija
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka ili Kanton Sarajevo Original
Urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Original ili Ovjerena kopija
Sanitarna saglasnost (za gospodarske objekte ili poslovne) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Vodna saglasnost (ako je pribavljena prethodna u postupku urbanističke dozvole) Nadležno kantonalno ili federalno ministarstvo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Poljoprivredna saglasnost (ako je pribavljena poljprivredna saglasnost u postupku urbanističke dozvole) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Okolinska dozvola (ako je pribavljena u postupku urbanističke dozvole) Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na toplotnu mrežu (ako je pribavljena u postupku urbanističke dozvole) KJKP Toplane Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na gas (ako je pribavljena u postupku urbanističke dozvole) Sarajevogas d.o.o Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na elektro mrežu (ako je pribavljena u postupku urbanističke dozvole) JP Elektroprivreda Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na vodu (ako je pribavljena u postupku urbanističke dozvole) JKP Vodostan Ilijaš Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Saglasnost na lokaciju objekta (ako se gradi na zaštićenom pojasu magistralnog ili regionalnog puta (ako je pribavljena u postupku urbanističke dozvole) JP Ceste FBiH ili Direkcije za ceste Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Tehnološki postupak (ako je pribavljen u postupku urbanističke dozvole) Projektantska kuća Original ili Ovjerena kopija
Stručno mišljenje o nonitetnoj vrijednosti zemljišta – kod poljoprivrednog zemljišta (ako je pribavljeno u postupku urbanističke saglasnosti) Federalni Zavod za agropedologiju Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Saglasnost – ukoliko se gradi u zaštićenom pojasu ili u zaštićenom pojasu magistralnog gasovoda ili zaštiti pojas autoceste (ako je pribavljeno u postupku urbanističke dozvole) JKP Željeznice FBIH ili BH Gas ili JP Autoceste FBIH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Lična karta MUP Ovjerena kopija
Punomoć za izdavanje prethodnih saglasnosti Notar ili Općina Orginal ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, s mogućnošću produženja 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca za proizvodne objekte <Preuzimanje obrasca za ostale objekte>