VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje dopunskog rješenja – u slučaju da se u urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za građenje ili upotrebnoj dozvoli neki podatak nije upisan npr. broj parcele i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 214. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
Ime jednog roditelja
Broj lične karte
Mjesto izdavanja lične karte
ID broj
Adresa
Telefon
Podaci o osnovnom rješenju
Podaci o dopuni rješenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak (kod dopunjavanja broja parcele) Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera (kod dopunjavanja broja parcele) Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Kopija Original na uvid
Urbanistička saglasnost ili Odobrenje za građenje ili Upotrebna dozvola Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
Glavni ili izvedbeni projekt ili idejni projekat Projektantska kuća Original
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Koliko važi i urbanistička saglasnost.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva