VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izmjena urbanističke saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH, Član 40. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 3/10, 13/10 i 45/10); Zakon o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03 i 16/04); Zakon o zaštiti okoliša, Članovi 68-85. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/03 i 38/09); Zakon o vodama, Članovi 107-139. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/06); Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste i regionalne ceste, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 24/14); Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 108/12); Pravilnik o zaštiti visokh objekata od požara, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/11); Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 86/11); Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 50/10); Zakon o prostornom uređenju, Član 97. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10); Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023godine., Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/06); Odluka o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/14, 1/15 i 5/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
Ime jednog roditelja
Broj lične karte
Mjesto izdavanja lične karte
ID broj
Adresa
Telefon
Izmjena u smislu – dimenzije, spratnost, imena investitora, broj katastarske čestice, namjena objekta ili ostalo (zaokružiti)
Obrazloženje izmjene
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci) Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Kopija Original na uvid
Idejni projekat (ukoliko se mjenjaju urbanističko-tehnički uslovi) Projektantska kuća Kopija Umjesto idejnog projekta, predavati idejno rješenje koje obavezno mora sadržavati osnove objekta, najmanje jedan presjek I fasade objekta
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i stambemno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
Taksa Kanton Sarajevo Original
Prethodna vodna saglasnost (ukoliko je potrebna) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Okolinska dozvola (ukoliko je potrebno, za neke je nadležno kantonalno za neke federalno ministarstvo) – po potrebi Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Original ili Ovjerena kopija
Tehnološki postupak (ako se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru) – po potrebi Projektantska kuća Original ili Ovjerena kopija
Odobrenje za izgradnju prilaza ili priključka na regionalni ili magistralni put – po potrebi Direkcija za ceste ili JP Ceste FBIH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Saglasnost na lokaciju objekta (ako se gradi na zaštićenom pojasu ili zaštićenom pojasu magistralnog puta – po potrebi Direkcija za ceste ili JP Ceste FBIH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Uplatnica Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva