VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Kako bi se spriječila bespravna gradnja u prostoru i narušavanja postojećeg ambijenta. Investitor koji želi da gradi objekat obavezan je podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH, Član 40. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 3/10, 13/10 i 45/10); Zakon o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03, 16/04 i 67/05); Zakon o zaštiti okoliša, Članovi 68-85. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/03 i 38/09); Zakon o vodama, Članovi 107-139. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/06); Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste i regionalne ceste, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 24/14); Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 108/12); Pravilnik o zaštiti visokh objekata od požara, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/11); Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 86/11); Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 50/10); Zakon o prostornom uređenju, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10); Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023godine., Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/06); Odluka o građevinskom zemljištu, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/14, 1/15 i 5/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za akt kojim se daju urbanističko-tehnički uslovi građevinskog ili saobraćajnog objekta 30 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Taksa za zahtjev za pregled mjesta za podizanje građevinskih objekata i znakova koji služe saobraćaju ili postrojenju po jednom mjestu pregleda 4 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
JMB
Broj lične karte
Mjesto izdavanje lične karte
ID broj
Adresa
Telefon
Vrsta objekta – stambeni, poslovni, proizvodni, stambeno-poslovni, pomoćni prateći, kuća za odmor, infrastrukturni ili ostali (zaokružiti)
Dimenzije objekta (m x m)
Spratnost objekta
Lokacija gradnje objekta se nalazi u mjestu
Katastarska čestica broj
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Kopija Original na uvid
Idejni projekat Projektantska kuća Kopija Umjesto idejnog projekta može se predavati Idejno rješenje koje obavezno sadrži osnove objekta, najmanje jedan presjek i fasade objekta
Idejni projekat saobraćajnog priključka (u slučaju kada je prilaz planiran sa regionalnog ili magistralnog puta) Projektantska kuća Original
Ažurna geodetska podloga (u vektorskom obliku snimljena sa geodetske mreže u državnom koordinatnom sistemu u analognom i elektronskom obliku) (u sluäaju da nije donesen provedbeni plan) Ovlaštena institucija Original Ažurnu geodetsku podlogu može izraditi i Općina, uz naknadu od 120 KM i u roku od 30 dana.
Taksa Kanton Sarajevo Original
Prethodna vodna saglasnost (ukoliko je potrebna) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ili Agencija ya vodnu podruöje sliva rijeke Save Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Poljoprivredna saglasnost (ukoliko je potrebna) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Okolinska dozvola (ukoliko je potrebno, za neke je nadležno kantonalno za neke federalno ministarstvo) Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Tehnološki postupak, ukoliko se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru Projektantska kuća Original ili Ovjerena kopija Umjesto navedenog, predavati Opis tehnološkog procesa proizvodnje izrađen od strane stručnog lica podnosioca zahtjeva ili projektantske firme
Odobrenje za izgradnju prilaza ili priključka na regionalni put ili magistralni put (po potrebi) Direkcija za ceste ili JP Ceste FBIH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Saglasnost na lokaciju objekta (ako se gradi na zaštićenom pojasu ili pojasu magistralnog puta (po potrebi) Direkcija za ceste ili JP Ceste FBIH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na vodu (po potrebi – pribavlja se po službenoj dužnosti) JKP Vodostan Ilijaš Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na elektro mrežu (pribavlja se po službenoj dužnosti) JP Elektroprivreda, Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na gas (po potrebi – pribavlja se po službenoj dužnosti) Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Prethodna saglasnost – priključak na toplotnu mrežu (po potrebi – pribavlja se po službenoj dužnosti) KJKP Toplane Sarajevo Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Izvještaj o geološkim i geomehaničkim karakteristikama materijala (mora biti revidovan) Projektantska kuća Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost – ukoliko se gradi u zaštićenom pojasu ili u zaštićenom pojasu magistralnog gasovoda ili zaštiti pojas autoceste JKP Željeznice FBIH ili BH Gas ili JP Autoceste FBIH Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Stručno mišljenje o bonitetnoj vrijednosti zemljišta (kod poljoprivrednog zemljišta) Federalni Zavod za agropedologiju Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Uplatnica Banka Original
Lična karta MUP Ovjerena kopija
Punomoć za izdavanje prethodnih saglasnosti Notar ili Općina Orginal ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, s mogućnošću produženja 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca za proizvodne objekte <Preuzimanje obrasca za ostale objekte>