VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da fizička osoba ne može započeti obavljanje obrta-prijevoz za vlastite potrebe bez odobrenja odnosno rješenja Općine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBIH, Član 54. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 28/06 i 2/10); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 7. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 100 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Prijevoz će se vršiti vlastitim vozilom marke
Tip automobila
Registarska oznaka automobila
Djelatnost će se obavljati od dana
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o držvaljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Saobraćajna dozvola MUP Kopija Original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Vozačka dozvola MUP Kopija Original na uvid
Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Rješenje da je registrovana samostalna djelatnost Služba za privredu,finansije i investicije Općine Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o tehničko-eksploatacionim uvjetima Kantonalno ministarstvo saobtraćaja Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka ili pošta Original
Radna dozvola za strane državljanje JU Služba za zapošljavanje KS Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva