VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da fizička osoba ne može započeti obavljanje obrta-javni prijevoz bez odobrenja odnosno rješenja Općine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBIH, Članovi 4,5 i 11. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 28/06 i 2/10); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 7. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje profesionalnih ili privrednih djelatnosti ostalih subjekata 100 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Vrsta obrta
Sjedište obrta
Datum početka obrta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Vozačka dozvola MUP Kopija – Original na uvid
Saobraćajna dozvola MUP Kopija – Original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju općih i posebnih zdravstvenih uvjeta Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Stručna sprema najmanje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos  (za osnovnu djelatnost) Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Prijava mjesta prebivališta CIPS MUP Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Radna dozvola za strane državljanje JU Služba za zapošljavanje KS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka ili pošta Original
Licenca Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva