VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da obartnik koji želi obavljati ugostiteljsku djelatnost dobije prije svega potvrdu od strane komisije da poslovni prostor ispunjavava minimalno-tehničke uslove potrebne za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Član 26. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09 ); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga”, Članovi 8-40. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 40/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Naknada za rad Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti 125 KM visina naknade određena Odlukom o imenovanju Komisije za utvrđivanje propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti na području Općine Ilijaš, Broj 01/2-14-1715/13 od dana 20.09.2013.g. 160-020-00007106-45 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Djelatnost koja je u pitanju
Vrsta djelatnosti
Poslovni prostor površine
Ulica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pravu vlasništva poslovnog prostora (upotrebna dozvola ili ZK) ili ugovor o zakupu sa upotrebnom dozvolom ili ZK na ime zakupodavca Općina ili Općinski sud ili ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Stručno mišljenje ovlaštenog lica za mjerenje buke Dvokut d.o.o Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Atest na struju izdat od ovlaštene institucije Elektrotehnički fakultet Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Protivpožarna saglasnost Institut za zaštitu od požara i eksplozija ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknade za pregled prostora Banka ili pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva