VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da fizička osoba može početi sa obavljanjem turističke djelatnosti tek nakon ispunjenja zakonom predviđenih uslova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, Član 3-5 I 28. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište-boravište
Kontakt telefon
Predmet poslovanja radnje
Područje na kojem će se pružati usluge turističkog vodića
Djelatnost će početi sa radom dana
Djelatnost će se obavljati tokom cijele godine ili sezonski (zaokružiti)
Djelatnost će se obavljati u periodu od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Prijava mjesta prebivališta CIPS MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Uvjerenje da pravosnažnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje Općinski sud u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje – uvjerenje o radnoj sposobnosti (da udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima) Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi-najmanje srednja stručna sprema Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Položen stručni ispit za turističkog vodića Federalno Ministarstvo turizma i okoliša Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (na kojem će se pružati usluge turističkog vodiča) Institucija ovlaštena za izdavanje uvjerenja o poznavanju jezika Original ili Ovjerena kopija
Radna dozvola za strance Agencija za rad sa strancima Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva