VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se podnosiocu omogući izmjena uvjeta rada ugostiteljske radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200 I 262. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Naziv ugostiteljske djelatnosti
Sjedište ugostiteljske djelatnosti
Izmjena se odnosi na
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zapisnik o ispunjavanju uslova poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – kod promjene sjedišta unutar Općine, van teritorije Općine ili kod predmeta poslovanja Podnosioc ovjerava u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Rješenje o odobrenju obavljanja ugostiteljske djelatnosti – samo kod promjene sjedišta van teritorije Općine Općina – Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da djelatnost nije brisana iz registra ugostiteljskih radnji – samo kod promjene sjedišta van teritorije Općine Općina – Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o pravu vlasništva (upotrebna dozvola) ili ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjeren kod nadležnog organa i dokaz o vlasništvu za tuđi prostor – kod promjene sjedišta unutar Općine ili van teritorije Općine Općina ili ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Stručno mišljenje ovlaštenog lica za mjerenje buke – kod promjene sjedišta unutar Općine ili van teritorije Općine Dvokut doo Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE Kod promjene naziva se ne dostavlja nikakav dokument
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva