VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavljanje ugostiteljske radnje i sticanje prava i obaveza po navedenom osnovu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Član 14,15 i 18. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09 ); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi i objekti jednostvenih usluga, Članovi 9-33. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 40/10); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupina kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, Članovi 4-16. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 68/10,70/10); Klasifikacija djeltnosti BIH 2010, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 47/10 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište-boravište
Kontakt telefon
Predmet poslovanja radnje
Naziv radnje
Sjedište
Djelatnost će početi sa radom dana
Djelatnost će se obavljati tokom cijele godine ili sezonski (zaokružiti)
Djelatnost će se obavljati u periodu od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Prijava mjesta prebivališta CIPS MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti Općinski sud za prekršaje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje (o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti) Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi-svjedočanstvo najmanje III stepena Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Komisijski pregled objekta o ispunjavanju minimalnih uvjeta rada Služba za privredu,finansije i investicije Općina Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu (ZK izvadak) ili ugovor o zakupu (ako je zakup u pitanju) sa ZK izvatkom na ime zakupodavca Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda ili ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Upotrebna dozvola Općina Original ili Ovjerena kopija
Stručno mišljenje ovlaštenog lica za mjerenje buke “Dvokut d.o.o.” Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Izjava da nema već osnovanu ugostiteljsku radnju Ovjerava se u Općini ili kod notara Original
Radna dozvola za strance Agencija za rad sa strancima Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva