VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha adminsitrativnog postupka je izmjena rješenja o uvjetima rada trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200 I 262. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Naziv trgovinske radnje
Sjedište radnje
Izmjena se odnosi na
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora za obavljanje trgovine (obrazac PI) – kod promjene sjedišta unutar Općine, van terijtorija Općine ili predmeta poslovanja Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Dokaz o pravu vlasništva (ZK izvadak) ili Ugovor o korištenju i ZK izvadak vlasnika – kod promjene sjedišta unutar Općine ili van teritorije Općine Općinski sud ili ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o odobrenju za rad – samo kod promjene sjedišta van teritorije Općine Općina – Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE Kod promjene naziva se ne dostavlja nikakav dokument
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva