VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osnivanje trgovinske radnje i sticanje uvjeta za obavljanje trgovinske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, Član 11.stav (2), te članovi 15 i 16. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 40/10 ); Naputak o formi i sadržaju Izjave da prodajni objekt ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke djelatnosti, Sve odredbe („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/10); Pravilnik o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo, Član 1. (“Službene novine FBiH”, broj 111/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Predmet poslovanja radnje
Naziv radnje
Sjedište radnje
Djelatnost će se početi obavljati danom
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o držvaljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
CIPS-ova prijava mjesta prebivališta CIPS Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju općih i posebnih zdravstvenih uvjeta Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti Općinski sud u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi najmanje III stepen stručne spreme Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Pošta ili Banka Original
Ovjerena pisana izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova Podnosioc zahtjeva ovjerava u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je u pitanju poslovni prostor (Građevinska ili upotrebna dozvola) Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Zemljišnoknjižni uložak (ako je vlasništvo) ili Ugovor o korištenju (ako je korištenje u pitanju) plus ZK uložak vlasnika Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda ili Ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Izjava da podnosioc nema već osnovanu trgovačku radnju Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Radna dozvola za strano lice Agencija ya rad sa strancima Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva