VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti u izdvojenom prostoru
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 14,15 i 25-27. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09 i 42/11); Pravilnik o dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, Poglavlje II. (“Službene novine FBiH” broj 72/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Naziv obrta
Ime i prezime uposlenika
Naziv firme obrta
Sjedište obrta
Datum početka obavljanja obrta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
CIPS-ova prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad općine mjesta boravka Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju općih i posebnih zdravstvenih uvjeta Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Stručna sprema, stručna osposobljenost ili položen majstorki ispit Obrtnička komora Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je uposlenik u radnom odnosu kod vlasnika obrta Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Radna dozvola za strane državljanje JU Služba za zapošljavanje KS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi Pošta ili Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva