VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je dobivanje odobrenja za isticanje firmi, postavljanje panela, klima uređaja i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom građenju, Član 78. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/05 ); Odluka o uslovima i načinu postavljanja firmi, reklama, informacionih oznaka, objava i uređaja komunikacionih i drugih sistema na građevinama i fasadama zgrada na području Općine Ilijaš, Član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Adresa (mjesto,ulica i broj)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme Registar poslovnih subjekata Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Idejno rješenje Služba za prostorno uređenje Original ili Ovjerena kopija
Statički proračun za konzolne postavke Služba za prostorno uređenje Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Katastar Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Saglasnost Elektrodistribucije (ukoliko se radi o svjetlećim reklamama i displejima) Elektroprivreda Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost vlasnika ukoliko se radi o postavkama na objektima kolektivnog stanovanja Vlasnici Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Kod firmi za vrijeme obavljanja djelatnosti prema odobrenju za rad, kod reklama i displeja 2 godine, kod transparenata 7 dana, kod tendi 2 godine i kod satelitskih antena 2 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva