VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da stranka može zahtjevati prestanak odnosno stavljanje van snage ranije donesenog rješenja za privremeno korištenje javne površine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/04,26/12,32/12-ispravka i 24/14); Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš, Sve odredbe (“Slu#bene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj Rješenja kojim je odobreno korištenje javne površine
Datum Rješenja kojim je odobreno korištenje javne površine
Koliko m2 površine je bilo odobreno
U kojoj ulici
Broj ulice
Razlog odobravanja
Datum od kada se ne želi više koristiti javna površina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva