VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je plačanje naknada za pružene komunalne usluge.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o opštim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, Član 65. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 29/13 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Taksa Kanton Sarajevo Ovjerena kopija
Dokaz o dugovanju na ime pružene komunalne usluge Davaoc komunalne usluge Ovjerena kopija
Ugovor zaključen sa licem za pružanju te usluge Podnosioc – davaoc komunalne usluge Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva