VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da stranka privremeno riješi stambeno pitanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prestanku primjene Zakon o napuštenim stanovima, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 11/98,38/98,12/99,18/99,27/99,43/99,31/01,56/01,15/02,24/03,29/03 i 81/09); Odluka o dodjeli stanova na korištenje, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Adresa (mjesto,ulica i broj)
Kontakt telefon
Naseljeno mjesto u kojem je podnosioc živio prije rata
Općina
U zajedničkom domaćinstvu živi sa (nabrojati)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi prebivališta CIPS MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove ili potvrda o nezaposlenosti Preduzeće u kojem se radi ili Ček od penzije Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o uslovnosti za stanovanje predratnog doma iz općine na čijoj teritoriji se dom nalazi Općina na čijoj teritoriji se nalazi dom Kopija Original na uvid
Prijava za dobrovoljni povratak Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Kopija Original na uvid
Rješenje o obavezi napuštanja tuđih nekretnina Općina Kopija Original na uvid
Rješenje o priznanju statusa raseljenog lica Općina Kopija Original na uvid
Izjava o podnošenju prijave za Javni poziv za sanaciju predratnog doma Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznanju statusa poginulog borca, RVI, CŽR ili lica u stanju socijalne potrebe Općina Kopija Original na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva