VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja i Semir Herić, Viši referent za građanska stanja Srednje
Telefon: 033-580 637 033 489 492 (Mjesni ured Srednje)
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba i semir.heric@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da stranka dobije izvod iz matičnih knjiga – rođenih, urmlih ili vjenčanih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 63-66. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izvod iz matičnih knjiga 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE  Zahtjev se podnosi usmeno
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA