VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja i Semir Herić, Viši referent za građanska stanja Srednje
Telefon: 033-580 637 033 489 492 (Mjesni ured Srednje)
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba i semir.heric@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis podataka o ocu djeteta u MKR radi ostvarivanje i zaštite prava djeteta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon, član 56-71. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/12 i 31/14); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 12-20. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , član Tačka 83. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Djete za koje se priznaje očinstvo
Datum
Otac
Majka
Matičar
Ime i prezime davaoca priznanja
Mjesto rođenja
Prebivalište
Ulica
Djete rođeno dana
U mjestu
Prezime koje će dijete nositi
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Ime i prezime majke
Rođena dana
U mjestu
Prebivalište
Saglasna sa izjavom
Dijete
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta oba roditelja MUP Ovjerena kopija ili Na uvid
Izjava o priznavanju očinstva Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE  Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA