VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alija Mujalo, Viši referent za ovjeru prijepisa i potpisa
Telefon: 033-580 636
E-mail: alija.mujalo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera potpisa na kućnoj listi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Fdereacije BIH, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 20/98 ); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službene novine SRBIH”, broj 37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 30/98);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Mjesto stanovanja
Ulica i broj
Lična karta broj
Lična karta izdata od organa
U domaćinstvu živim sa
Ime i prezime člana domaćinstva
Godište člana domaćinstva
Srodstvo člana domaćinstva
Zanimanje člana domaćinstva
Svrha zbog kojeg se traži kućna lista
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva