VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alija Mujalo, Viši referent za ovjeru prijepisa i potpisa
Telefon: 033-580 636
E-mail: alija.mujalo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera potpisa na ugovoru o kupoprodaji ili poklonu motornog vozila ili vatrenog oružja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Fedreacije BIH, član Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 20/98 ); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službene novine SRBIH”, broj 37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 30/98);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dan zaključenja ugovora
Ime i prezime prodavca-poklonodavca
JMB
Lična karta broj
Ime i prezime kupca-poklonoprimca
JMB
Lična karta
Registarske oznake motornog vozila
Vrsta vozila
Tip vozila
Marka vozila
Boja vozila
Snaga KW
Broj šasije
Broj motora
Model vozila
Godina proizvodnje
Radni obrt motora
Iznos cijene
Iznos cijene u slovima
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva