VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alija Mujalo, Viši referent za ovjeru prijepisa i potpisa
Telefon: 033-580 636
E-mail: alija.mujalo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Fdereacije BIH, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 20/98 ); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”,br.37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije bIH, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 30/98);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Izjava koja se daje (opis)
Svjedoci – ime i prezime
Broj lične karte svjedoka
Organ izdavanja lične karte svjedoka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE  Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Koliko stranka odredi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA