VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muvedeta Fazlić, Šef Odsjeka za opću upravu
Telefon: 033-580 633
E-mail: muvedeta.fazlic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je konstatovanje tačnih podataka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 47. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Tačka 49-57. (“Službene novine Federacije BIH”, broj / i /);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Promjena se vrši u knjizi – rođenih, državljana, vjenčanih ili umrlih (zaokružiti)
Ime (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum sklapanja braka (postojeći podatak – potrebno upisati)
Državljanstvo (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Dan,mjesec i godina rođenja (postojeći podatak – potrebno izmjeniti)
Dan,mjesec i godina smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto sahrane (postojeći podatak – potrebno upisati)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz Matične knjige (zavisno šta se mjenja – rođenih, umrlih ili vjenčanih) Matični ured Original Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Punomoć (ukoliko se radi o zastupanju) Ovjerava se u Općini ili kod Noatara Original
Ostala dokumentacija kojom se dokazuje promjena Podnosilac Original ili Ovjerena kopija
Izjava svjedoka (kod promjene u Matičnoj knjizi rođenih) Ovjerava se u Općini ili kod Noatara Original
Potvrda o smrti (kod promjene u Matičnoj knjizi umrlih) Zdravstvena institucija Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva