VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muvedeta Fazlić, Šef Odsjeka za opću upravu
Telefon: 033-580 633
E-mail: muvedeta.fazlic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je utvrđivanje državljanstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 21. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 4/97, 13/97, 41/02, 6/03, 14/03, 32/05, 43/09 i 76/09); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Tačka 93-99. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i
6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Upis državljanstva se vrši na osnovu porijekla ili rođenja na teritorije FBIH (zaokružiti)
Ime i prezime djeteta
Spol
Dan, mjesec o godina rođenja
Mjesto i općina rođenja
Država rođenja
Entitet
Pravni osnov sticanja državljanstva
Ime i prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
JMB
Prebivalište
Državljanstvo (BIH i entitet)
Mjesto i općina rođenja
Datum rođenja
Država rođenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje sa općine po prebivalištu da nije izvršen upis u Knjigu državljana Matični ured općine prebivališta Original
Uvjerenje o kretanju Policijska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu jednog roditelja Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Dokaz da podnosilac nije upisan u knjigu državljana po mjestu rođenja oca Matični ured Općine Ovjerena kopija
Punomoć (ukoliko se radi o zastupanju) Ovjerava se kod notara ili u Općini Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva