VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja i Semir Herić, Viši referent za građanska stanja Srednje
Telefon: 033-580 637 033 489 492 (Mjesni ured Srednje)
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba i semir.heric@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je konstatovanje postojanja bračne zajednice između dva lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 54 i 55. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14);Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Tačka 125-138. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica i broj
Broj telefona
E-mail
Država boravka
Naziv općine
Dan,mjesec i godina sklapanja braka
Mjesto i država sklapanja braka
Izjava bračnih partnera o prezimenu nakon sklapanja braka
Ime i prezime bračnih partnera
Dan,mjesec i godina rođenja bračnih partnera
Mjesto i općina rođenja bračnih partnera
Država rođenja bračnih partnera
JMB bračnih partnera
Državljanstvo bračnih partnera
Posljednje prebivalište bračnih partnera u BIH-FBIH
Ime i prezime roditelja bračnih partnera
Djevojačko prezime majke bračnih partnera
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz Matične knjige ro]enih ili originalni izvod iz MKR sa apostille pečatom (osim Srbije i Hrvatske koje ne moraju imati apostille) Strana država Original
Uvjerenje o kretanju Policijska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Izvod iz Matične knjige rođenih (za oba bračna partnera) Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Pasoš ili drugi identifikacijski dokument MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva