VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muvedeta Fazlić, Šef Odsjeka za opću upravu i Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja
Telefon: 033-580 633 i 033 580-637
E-mail: muvedeta.fazlic@ilijas.ba i ahmo.secic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je konstatovanje postojanja bračne zajednice između dva lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član Članovi 23 i 24. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Porodični zakon FBIH, član Članovi 17-19. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/05 i 31/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Tačka 100-109. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za posebne usluge Zaključenje braka u prostorijama matičara i Matičnog ureda Srednje Općine Ilijaš svakim radnim danom od 16h-19h – 30KM, Zaključenje braka subotom i nedjeljom u prostorijama Matičara i Matičnog ureda Općine Ilijaš – 50KM, Zaključenje braka svim danima u sedmici u ugostiteljskom objektu, stanu ili drugom javnom objektu od 8-19h – 100KM. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722134; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime ženika i nevjeste
Ime ženika i nevjeste
Telefon ženika i nevjeste
Dan, mjesec i godina rođenja ženika i nevjeste
Državljanstvo ženika i nevjeste
Prezime i ime oca ženika i nevjeste
Prezime i ime majke ženika i nevjeste
Djevojačko prezime majke ženika i nevjeste
Vjenčanje se zakazuje za dan i u zgradi općine ili – navesti ime objekta
Prezime ženika poslije sklapanja braka
Prezime nevjeste poslije sklapanja braka
Ime i prezime svjedoka i bračni partner (ako ga ima)
Adresa svjedoka i bračnog partnera
Broj lične karte svjedoka i bračnog partnera
Organ izdavanja lične karte svjedoka i bračnog partnera
Ime i prezime podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz Matične knjige rođenih ili originalni izvod iz MKR sa apostille pečatom (Srbija i Hrvatska) Matični ured strane zemlje Original
Uvjerenje da nema smetnje za stupanje u brak sa strancem Matični ured strane države Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Prijava boravka za strance Centar za rad sa strancima Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva