VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muvedeta Fazlić, Šef Odsjeka za opću upravu
Telefon: 033-580 633
E-mail: muvedeta.fazlic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je konstatovanje postojanja bračne zajednice između dva lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 23 i 24. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Porodični zakon FBIH, Članovi 17-19. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/05 i 31/04); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , tačke 100-109. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za posebne usluge Zaključenje braka u prostorijama matičara i Matičnog ureda Srednje Općine Ilijaš svakim radnim danom od 16h-19h – 30KM, Zaključenje braka subotom i nedjeljom u prostorijama Matičara i Matičnog ureda Općine Ilijaš – 50KM, Zaključenje braka svim danima u sedmici u ugostiteljskom objektu, stanu ili drugom javnom objektu od 8-19h – 100KM. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722134; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime ženika i nevjeste
Ime ženika i nevjeste
Telefon ženika i nevjeste
Dan, mjesec i godina rođenja ženika i nevjeste
Državljanstvo ženika i nevjeste
Prezime i ime oca ženika i nevjeste
Prezime i ime majke ženika i nevjeste
Djevojačko prezime majke ženika i nevjeste
Vjenčanje se zakazuje za dan i u zgradi općine ili – navesti ime objekta
Prezime ženika poslije sklapanja braka
Prezime nevjeste poslije sklapanja braka
Ime i prezime svjedoka i bračni partner (ako ga ima)
Adresa svjedoka i bračnog partnera
Broj lične karte svjedoka i bračnog partnera
Organ izdavanja lične karte svjedoka i bračnog partnera
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava o prebivalištu MUP Original
Izvod iz Matične knjige rođenih Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu ženika i nevjeste Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Lične karte (ženika i nevjeste i svjedoka) MUP Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva