VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja i Semir Herić, Viši referent za građanska stanja Srednje
Telefon: 033-580 637 033 489 492 (Mjersni ured Srednje)
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba i semir.heric@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je upis smrti u Matičnu knjigu umrlih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 54-55. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Tačka 125-138. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica i broj
Broj telefona
Država boravka
Naziv općine
Prezime umrlog lica
Ime umrlog lica
Prezime prije sklapanja braka umrlog lica
Dan,mjesec,godina i vrijeme smrti
Mjesto smrti i država
Dan,mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište
Mjesto sahrane
Bračno stanje
Posljednje prebivalište umrlog lica u BIH-FBIH
Podaci o bračnom partneru umrlog lica – prezime
Ime bračnog partnera
Djevojačko prezime bračnog partnera
Prezime oca i majke umrlog
Ime oca i majke umrlog
Djevojačko prezime majke umrlog
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz Matične knjige umrlih ili izvod iz MKU propisno ovjeren za upotrebu u inozemstvu Strana država (matični ured) u kojoj je nastupila smrt Original
Izvod iz Matične knjige rođenih za umrlo lice Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Izvod iz Matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Dokaz o posljednjem prebivalištu umrlog lica MUP Original ili Ovjerena kopija
Lična karta ili pasoš umrlog lica MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva