VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja
Telefon: 033-580 637,
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je upis smrti u Matičnu knjigu umrlih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 26-32. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , tačka 113. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime umrlog lica
Ime umrlog lica
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
Dan,mjesec,godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
JMB
Mjesto rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime i ime bračnog druga
Prezime i ime roditelja umrlog lica
Ime ili naziv prijavitelja smrti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti Zdravstvena ustnova Original
Izvod iz Matične knjige rođenih Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Izvod iz Matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Uvjerenje o državljanstvu umelog lica Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Lična karta MUP Kopija
Cips prijava prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva