VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja
Telefon: 033-580 637,
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je utvrđivanje rođenja djeteta, tek upisom stiče pravnu sposobnost.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 9, 12-20, 38-40. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan,mjesec,godina,sat i minuta rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Ime oca i majke
Dan.mjesec i godina rođenja roditelja
Mjesto i općina rođenja roditelja
Država rođenja roditelja
JMB roditelja
Posljednje prebivalište u BIH-FBIH
Mjesto upisa državljanstva majke (u vrijeme rođenja djeteta)
Mjesto upisa državljanstva oca (u vrijeme rođenja djeteta)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Zdravstvena ustnova Original
Cips prijava o prebivalištu roditelja MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje iz Matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Rodni list roditelja Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva