VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i lokalna samouprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmo Šečić, Stručni saradnik za građanska stanja i Semir Herić, Viši referent za građanska stanja Srednje
Telefon: 033-580 637, 033 489 492 (Mjersni ured Srednje)
E-mail: ahmo.secic@ilijas.ba i semir.heric@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je utvrđivanje rođenja djeteta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, Članovi 54 i 55. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga , Tačka 125-138. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13,55/13,82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica,broj i broj stana
Broj telefona
Država boravka
Naziv Općine
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan,mjesec,godina,sat i minuta rođenja
Mjesto rođenja djeteta
Država rođenja
JMB
Državljanstvo
Nacionalnost
Prezime oca i majke
Ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Dan,mjesec i godina rođenja oca i majke
Mjesto rođenja oca i majke
Država rođenja i entitet
JMB
Državljanstvo
Prebivalište i adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz MKR ili orginalni izvod sa apostille pečatom Zemlja gdje je djete rođeno Original
Uvjerenje o kretanju Policijska uprava Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz Matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Uvjerenje o državljanstvu roditelja (ukoliko ne ostoji državljanstvo FBIH jednog od roditelja, upis djeteta nije moguć) Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Rodni list roditelja Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Izjava o nacionalnosti Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva