VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje saglasnosti za početak obavljanja obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član Član 9, 10, 15 i 16. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Član 4. (“Službene novine FBiH”, broj 16/12); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Član 3. (“Službene novine FBiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o izmjeni pravilnika o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, Sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 12/12); Pravilnik o dopunama pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obratničkih i srodnih djelatnosti, Sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 72/11); Klasifikacija djelatnosti BIH 2010, član Sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 47/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Vrsta obrta
Firma naziv
Sjedište obrta
Datum početka obrta
Da li će se obrt obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
CIPS-ova prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju općih i posebnih zdravstvenih uvjeta Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Stručna sprema, stručna osposobljenost ili položen majstorski ispit Obrazovna ustanova ili Obrtnička komora Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos (za osnovnu djelatnost) Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da ima zasnovan radni odnos (za dopunsko i dodatno zanimanje) Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena pisana izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Podnosioc zahtjeva ovjerava u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu prostora (Zemljišnoknjižni izvadak) ili Ugovor o zakupu (ako se radi o korištenju plus ZK uložak vlasnika) Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda ili Ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Radna dozvola za strane državljanje JU Služba za zapošljavanje KS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka ili pošta Original
Stručno mišljenje ovlaštenog lica za mjerenje buke “Dvokut” d.o.o. Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva