VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za katastar
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nizama Mališević, Vršioc dužnosti Šef Odsjeka za katastar
Telefon: 033 580 683
E-mail: nizama.malisevic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podaci katastra.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Članovi 6 i 11. (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za kopiju katastarske parcele sa plana katastra zemljišta-Za jednu parcelu-11KM, Za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika-4KM, Za upis podataka o korisniku susjedne parcele, za svakog korisnika-4KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722515; prima: Javni prihodi KS; Svrha: Podaci katastra; Šifra općine 040
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
JMBG – OID pravna lica
Kontakt telefon
Parcela broj
Katastarska općina
Svrha izdavanja kopije katastarskog plana
Adresa za prijem pošte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Pošta ili Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE Postoji mogućnost izrade Ažurne geodetske podloge od strane Općine, uz naknadu od 120,00 KM i sa rokom rješavanja od 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva