VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za katastar
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nizama Mališević, Vršioc dužnosti Šef Odsjeka za katastar
Telefon: 033 580 683
E-mail: nizama.malisevic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usluge katastra.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62 (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za pokazivanje nespornih granica parcela na terenu: Za parcelu površine do 30 ari-150KM, Za parcelu površine veće od 30 ari,za svaki sljedeći ar–10KM, Za parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela dužine do 100m-150KM, Za svaki metar preko 100m dužine – 1KM 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722516; prima. Općina Ilijaš; Šifra općine 040
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime roditelja
JMBG – OID pravna lica
Adresa za prijem pošte
Kontakt telefon
Predmetna parcela je
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Pošta ili Banka Original
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE  Prilikom podnošenja zahtjeva stranka upoznata sa uslovima da posjednici susjednih parcela moraju biti prisutni prilikom održavanja uviđaja na terenu.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva