VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za katastar
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nizama Mališević, Vršioc dužnosti Šef Odsjeka za katastar
Telefon: 033 580 683
E-mail: nizama.malisevic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usluge katastra.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62 (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za utvrđivanje promjena na terenu nastalih rušenjem objekata: Za jedan objekat-70KM, Za svaki sljedeći na istoj parceli-40KM; Za promjenu nastalu rušenjem objekta: Za jedan objekat-10KM, Za svaki sljedeći objekat na istoj parceli-2KM 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722516; prima. Općina Ilijaš; Svrha: Usluge katastra; Šifra općine 040
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime roditelja
JMBG – OID pravna lica
Adresa za prijem pošte
Kontakt telefon
Parcela na kojoj se nalazi predmetni objekat
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o rušenju objekta ili Utvrđujuće rješenje da je objekat porušen Građevinski inspektor ili Služba za imovinsko-pravne poslove Općine Original Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Kopija
Dokaz o uplati naknade Pošta ili Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva