VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za katastar
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nizama Mališević, Vršioc dužnosti Šef Odsjeka za katastar
Telefon: 033 580 683
E-mail: nizama.malisevic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usluge katastra.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62 (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planova:Obilježavanje regulacione linije za individualnu gradnju-100KM po objektu, Obilježavanje regulacionih linija saobraćajnice-3KM po m, Obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju-200KM po parceli, Obilježavanje građevinskih parcela za privredne i kolektivne objekte-350KM po parceli 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722516; prima. Općina Ilijaš; Svrha: Usluge katastra; Šifra općine 040
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime roditelja
JMBG – OID pravna lica
Adresa za prijem pošte
Kontakt telefon
Parcela na kojoj se nalazi predmetni objekat
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost sa skicom lokacije objekta Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
Dokaz o uplati naknade Pošta ili Banka Original
Odobrenje za građenje za predmetni objekat Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva