VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za katastar
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nizama Mališević, Vršioc dužnosti Šef Odsjeka za katastar
Telefon: 033 580 683
E-mail: nizama.malisevic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usluge katastra.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za cijepanje parcele prema fatičnom stanju, na jednom mjestu – za dvije parce novog stanja -200KM, za svaku sljedeću parcelu novog stanja-80KM; Za uslovno cijepanje parcele, na jednom mjestu- za dvije parcele novog stanja-200KM, Za svaku sljedeću parcelu novog stanja-100KM; Za promjene na zemljištu nastale cijepanjem parcele-Na dvije parcele novog stanja-40KM, Za svaku sljedeću parcelu novog stanja-20KM; Za promjenu na zemljištu nastale prijenosom projektovanih građevinskih parcela na terenu, po parceli novog stanja-Za parcelu površine do 10 ari-40KM, Za parcelu veću od 10 ari, za svaki sljedeći ar-5KM; Za uslovnu diobu parcele-Za dvije parcele novog stanja-30KM, Za svaku sljedeću parcelu-10KM 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722516; prima. Općina Ilijaš; Svrha: Usluge katastra; Šifra općine 040
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime roditelja
JMBG – OID pravna lica
Adresa za prijem pošte
Kontakt telefon
Parcela koja se cijepa je
Katastarska općina
Broj parcele po starom premjeru
Katastarska općina po starom premjeru
Da li su parcele nesporno i propisano omeđene (zaokružiti da – ne)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz prostorno-planske dokumentacije Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Original Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Kopija
Dokaz o uplati naknade Pošta ili Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do slijedeće promjene
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva