VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko – pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hamida Muratović, Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 033-580 681
E-mail: hamida.muratovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Građenje na gradskom građevinskom zemljištu nakon riješavanja imovinsko pravnih odnosa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu , član 61. („Službene novine. FBiH broj 25/03, 16/04 i 67/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na zahtjev 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Naknada za rentu (dograđivanje i naziđivanje) Prva zona – 48KM po m2, Druga zona – 40KM po m2, Treća zona – 32KM po m2, Četvrta zona – 24KM po m2, Peta zona – 16KM po m2 i Šesta zona – 8KM po m2. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722435; prima. Općina Ilijaš
Naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište Prva zona-50-100KM po m2, druga zona 35-80KM po m2, treća zona 20-50KM po m2, četvrta i peta zona 8-20KM po m2, šesta zona 3-10KM po m2. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722433; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Adresa stanovanja
Telefon
Zemljište označeno kao
Katastarska čestica broj
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Kopija Original na uvid
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Kopija Original na uvid
Dokaz o uplati naknade Pošta ili banka Original
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva