VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko – pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hamida Muratović, Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 033-580 681
E-mail: hamida.muratovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uknjižba prava svojine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu , član 39. stav (2) („Službene novine. FBiH broj 25/03, 16/04 i 67/05); /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na zahtjev 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Adresa stanovanja
Telefon
Stambena zgrada izgrađena na katastarskoj čestici broj
Katastarska općina
Katastarska čestica po novom premjeru broj
Katastarska općina po novom premjeru
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Kopija Original na uvid
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Posjedovni list Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Kopija Original na uvid
Izvod postojeće planske dokumentacije Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva