VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko – pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hamida Muratović, Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 033-580 681
E-mail: hamida.muratovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ažuriranje stanja u službenim evidencijama i legalizacija objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru, član 57. (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94 ); Akt Ministarstva prostornog uređenja, zaštite okoliša, broj 05-SL-03 od 23.06.2003 godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na zahtjev 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Adresa stanovanja
Telefon
Vrsta izgrađenog objekta (stambeni, poslovni, proizvodni, pomoćni ili infrastrukturni)
Koje godine je građen objekat
Katastarska čestica broj
Katastarska općina
Mjesto gdje se nalazi objekat
Kao svjedoci se predlažu
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Kopija Original na uvid
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Posjedovni list Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Općine Kopija Original na uvid
Izvod postojeće planske dokumentacije Služba za imovinsko-pravne poslove Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – nez naknade
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva