VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Društvena djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aziz Fazlić, Stručni savjetnik za obrazovanje, zdravstvo i sport
Telefon: 033-580 690
E-mail: aziz.fazlic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na korištenje imena Općine u nazivu Udruženja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 170. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o udruženjima i fondacijama , član 10. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 45/02); Statut Općine Ilijaš, član Član 107. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv udruženja
Sjedište-adresa
Ime i prezime ovlaštenog lica koje obavlja poslove upisa u registar udruženja
Broj telefona
Adresa ovlaštenog lica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokument koji sadrži – Imena i prezime osnivača, JMB svih, adrese i potpisi Osnivači Kopija
Osnovni ciljevi osnivanja udruženja Udruženje Ovjerena kopija
Lična karta lica ovlaštenog za zastupanje MUP Ovjerena kopija
Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka Izdaje se i ovjerava u Općini Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva