VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba civilne zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zdravko Barić, Pomočnik Načelnika u Službi za civilne poslove
Telefon: 033-580 695
E-mail: cz@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je mogućnost pomaganja građanima u slučaju prirodne i druge nesreće u skladu sa zakonskim odredbama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 170. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Članovi 3, 29-31. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 39/03, 22/06 i 43/10); Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Članovi 7, 8, i 9. (“Službene novine FBiH”, broj 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09); Odluka o formiranju komisije za procjenu šteta, Članovi 2,3 i 4. (Broj 01/2-44-1177/09 od dana 07.10.2009.godine ); Uredba o Oćinskom štabu civilne zaštite, Sve odredbe (Broj 09-44-01/05 od dana 07.01.2005.godine );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Lokalitet gdje je uočena posljedica od nesreće
Šta je uočeno (opisati kratko)
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa, ukoliko nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva