VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Članovi 30, 31 i 32. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14); /Odluka o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Da li je podnosioc primio jednokratnu pomoć u toku kalendarske godine od Centra za socijalni rad
Ime i prezime bračnog druga (ukoliko je podnosioc u bračnoj zajednici)
Obrazloženje zahtjeva
Ako je primio jednokratnu pomoć od Centra, navesti u kojem iznosu
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta za punoljetne članove domaćinstva MUP Original ili Ovjerena kopija
Kopija kartice žiro računa kod Vakufske banke (obavezno) Vakufska banka – podnosioc Ovjerena kopija ili Kopija
Medicinska dokumentacija (po potrebi) Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da stranka nije korisnik javne kuhinje Služba socijalne zaštite Ilijaš Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva